Τερατογονικότητα [τερατογόνο]

Η δυνατότητα πρόκλησης συγγενών ανωμαλιών