Home   |  Στοιχεία επικοινωνίας   |  Τοποθεσίες
Safe Infusion Therapy (EL)
 

Μη τοξική και τοξική μόλυνση

Οι συνέπειες της χημικής επιμόλυνσης εξαρτώνται από το εκάστοτε φάρμακο. Για τον λόγο αυτό, φαίνεται κατάλληλo να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ τοξικής και μη τοξικής μόλυνσης.

Μη τοξική μόλυνση
Η έκθεση σε μη τοξικά φάρμακα, όπως ορισμένα αντιβιοτικά, δεν είναι χωρίς συνέπειες και έχει καταδειχθεί ότι οδηγεί σε δερματίτιδα1 και υπερευαισθησία2 που μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας.
Τοξική μόλυνση

1. Οξέα συμπτώματα
Οι ΠΧΠ των φαρμάκων είναι η κύρια πηγή πληροφοριών αναφορικά με τις ανεπιθύμητες επιδράσεις και θα πρέπει να τις συμβουλεύεστε τακτικά.
Η πακλιταξέλη, για παράδειγμα, λέγεται ότι οδηγεί σε οξέα συμπτώματα, όπως ναυτία, αλωπεκία (τριχόπτωση) και βραδυκαρδία3.
Οι μελέτες έδειξαν σημαντική αύξηση σε παρόμοια οξέα συμπτώματα (π.χ. διάρροια, ερεθισμός του λαιμού, δερματικά εξανθήματα) σε περιπτώσεις έκθεσης σε αντινεοπλασματικούς παράγοντες σε σύγκριση με περιπτώσεις ελέγχου4. Ωστόσο, το κύριο οξύ σύμπτωμα είναι η μεταλλαξιγόνος δράση. Οι μελέτες έχουν εντοπίσει διάφορους δείκτες μεταλλαξιγόνου δράσης, όπως ανταλλαγή αδερφών χρωματίδων ή εκτροπές5. Επειδή η χρωμοσωμική μεταλλαξιγόνος δράση μετά την έκθεση είναι στοχαστικής φύσεως6, και ένα μόνο μόριο θα μπορούσε να προκαλέσει μια μετάλλαξη. Για τον λόγο αυτό, οι κανονιστικοί οργανισμοί δεν αναφέρουν επίπεδα ουδού κάτω από τα οποία είναι αποδεκτή η έκθεση.

«Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι νοσηλευτές που εκτέθηκαν σε αντινεοπλασματικούς παράγοντες στην εργασία ήταν σημαντικά πιθανότερο να εμφανίζουν μεταλλαξιγένεση στο ουροποιητικό σύστημα, σε σύγκριση με μη εκτεθειμένους νοσηλευτές …
Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ανεπιθύμητων εκβάσεων κύησης παρουσιάστηκε σε κυήσεις με έκθεση σε αντινεοπλασματικούς παράγοντες.»
7

2. Χρόνια συμπτώματα Καρκινογένεση
Η μεταλλαξιγόνος δράση, ενώ είναι από μόνη της οξύ σύμπτωμα, μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια καρκινική νόσο. Η σχέση μεταξύ έκθεσης σε υψηλής δόσης κυτταροτοξικό φάρμακο και δευτερογενούς κακοήθους νεοπλασίας έχει επίσης καταδειχθεί και έχει οδηγήσει στην ταξινόμηση από τον Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) πολλών αντινεοπλασματικών φαρμάκων ως ενώσεις ομάδας 1 (καρκινογόνο για τον άνθρωπο)[IARC]. Η στοχαστική φύση της καρκινογένεσης καθιστά επικίνδυνες ακόμα και τις χαμηλές δόσεις, όπως εκείνες που απαντώνται κατά τη διάρκεια μιας επιμόλυνσης. Οι μελέτες που καταδεικνύουν μια τέτοια σχέση αντιμετωπίζουν ορισμένες στατιστικές προκλήσεις, λόγω της χαμηλής συχνότητας εμφάνισης καρκίνου στον πληθυσμό και των περιορισμένων μεγεθών δείγματος. Ωστόσο, ο Sessink υπολόγισε ότι ο θεωρητικός κίνδυνος στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής ένας εργαζόμενος του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να νοσήσει από λευχαιμία είναι 95 - 475 στο εκατομμύριο8. Ο Skov κατέδειξε αυξημένο κίνδυνο λευχαιμίας και μη Hodgkin λεμφώματος σε εργαζόμενους σε νοσοκομείο9.

«Μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ εμβρυϊκής απώλειας και επαγγελματικής έκθεσης σε αντινεοπλασματικά φάρμακα κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.»10

Επιδράσεις στην αναπαραγωγή
Οι μελέτες δείχνουν αυξημένη εμφάνιση εμβρυϊκής απώλειας10 καθώς και τερατογονικότητας11.

Άλλες χρόνιες επιδράσεις
Ως περαιτέρω δυνατές συνέπειες, ο Sotaniemi κατέδειξε τη χρόνια ηπατική βλάβη και ίνωση12 ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε τοξικά φάρμακα.

Βιβλιογραφία:

Με αυτόν τον εξωτερικό σύνδεσμο θα εγκαταλείψετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η B. Braun δεν είναι κάτοχος ούτε έχει τον έλεγχο του περιεχομένου ή του δικτυακού τόπου που πρόκειται να ανοίξετε.

1Gielen and Goossens 2001
2 AFS 2005
3Paclitaxel SmPC 2010
4McDiarmid et al. 1988, Valanis et al. 1993a
5Falck et al. 1979, Sarto et al. 1990
6Health Counsel 1994
7Rogers and Emmett 1987
8Sessink et al. 1995
9Skov et al. 1992
10Selevan et al. 1985, Stücker et al. 1990, Valanis et al. 1999
11Hemminki et al. 1985
12Sotaniemi et al. 1983
13Selevan et al. 1985

Για να διαβάσετε την περίληψη, μεταβείτε στη σελίδα της βιβλιογραφίας.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.