Home   |  Στοιχεία επικοινωνίας   |  Τοποθεσίες
Safe Infusion Therapy (EL)
 

Εκτίμηση επικινδυνότητας

Η εκτίμηση επικινδυνότητας θα εστιαστεί στον προσδιορισμό της έκθεσης και στην κατανόηση της σημασίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος με κατάλληλους πόρους και καλή οργάνωση. Επιπρόσθετα, θα καλυφθούν όλες οι καταστάσεις στις οποίες υπάρχει τραυματισμός, αίμα ή δυνητικά μολυσματικό υλικό.1

Χρήσιμα παραδείγματα εφαρμογής

Απαιτείται η διεξαγωγή τακτικών εκτιμήσεων επικινδυνότητας σε όλα τα μέρη όπου μπορεί να συμβεί τραυματισμός από αιχμηρά αντικείμενα ή λοίμωξη. Τόσο ο ορισμός ενός συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού σε κάθε χώρο εργασίας που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στη διαχείριση κινδύνου όσο και η συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και το προσωπικό με τη σχετική τεχνική εμπειρία διευκολύνει την πραγματοποίηση κατάλληλων εκτιμήσεων επικινδυνότητας. Γραπτά σχέδια που περιέχουν την τεκμηρίωση της εκτίμησης επικινδυνότητας υποστηρίζουν επιπρόσθετα περαιτέρω διαδικασίες και μέτρα.

Η Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA) καθιέρωσε το σχήμα εκτίμησης επικινδυνότητας E-fact 40, που βοηθά τους εργαζομένους του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην εκτίμηση της επικινδυνότητας για την υγεία και την ασφάλεια και στην εφαρμογή μιας πολιτικής εκτίμησης επικινδυνότητας.
Το σχήμα εκτίμησης επικινδυνότητας E-fact 40 αποτελείται από τα παρακάτω πέντε βήματα 2.

Εκτίμηση επικινδυνότητας πέντε βημάτων
Εκτίμηση επικινδυνότητας πέντε βημάτων

Βήμα 1: Προσδιορίστε τους κινδύνους και αυτούς που είναι σε κίνδυνο

Η αναγνώριση των κινδύνων εντός του νοσοκομείου απαιτεί μια λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαδικασίες που ενέχουν κίνδυνο τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα και τα άτομα που επηρεάζονται. Η χρήση αιχμηρών ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τους εργαζομένους του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην καθημερινή πρακτική μπορεί να οδηγήσει στους ακόλουθους κινδύνους:

  • Χημική επιμόλυνση (παράδειγμα 1)
  • Λοίμωξη (παράδειγμα 2)

Βήμα 2: Αξιολογήστε και θέστε προτεραιότητα στην επικινδυνότητα

Παράδειγμα 1: Αξιολογήστε και θέστε προτεραιότητα στην επικινδυνότητα για χημική επιμόλυνση στη θεραπεία έγχυσης

Κατά την ανάμιξη και χορήγηση, ο χειρισμός επικίνδυνων φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση και επομένως κίνδυνο χημικής επιμόλυνσης για τους εργαζομένους του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ένα παράδειγμα εκτίμησης της επικινδυνότητας για χημική επιμόλυνση μπορεί να είναι ο κατάλογος επικίνδυνων φαρμάκων που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και που η B. Braun έχει συνοψίσει από τις διαθέσιμες πηγές.
Κάθε ουσία ταξινομείται με βάση τη δυνητική τοξική επίδρασή της στο ανθρώπινο σώμα.
Για εύκολη αναφορά, οι ουσίες ομαδοποιούνται ανά φαρμακευτική ομάδα και κατόπιν αναγράφονται αλφαβητικά εντός κάθε ομάδας.

Κατάλογος επικίνδυνων φαρμάκων


Παράδειγμα 2: Αξιολογήστε και θέστε προτεραιότητα ατην επικινδυνότητα για λοίμωξη

Με βάση επιστημονικά δεδομένα, ο Prof. Dr. Wittmann από το Πανεπιστήμιο του Wuppertal στη Γερμανία εκτίμησε την επικινδυνότητα για λοίμωξη. Η παρακάτω εικόνα προσδιορίζει ποια ιατροτεχνολογικά προϊόντα και διαδικασίες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα για λοίμωξη. Η επικινδυνότητα για λοίμωξη καθορίζεται από τη συχνότητα τραυματισμού από βελόνα και την έκταση έκθεσης σε αίμα ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Ως αποτέλεσμα, όλα τα είδη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα παρουσιάζουν επικινδυνότητα για λοίμωξη και, επομένως, πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα, όπως χρήση προϊόντων ασφαλείας.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wittmann
Πανεπιστήμιο του Wuppertal
Τμήμα Μηχανικής της Ασφάλειας, Εργασιακή Ιατρική, Εργασιακή Φυσιολογία
και Έλεγχος Λοιμώξεων

Περισσότερα παραδείγματα:
Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας: εκτίμηση επικινδυνότητας. 2011

Βήμα 3: Αποφασίστε σχετικά με τις προληπτικές ενέργειες και Βήμα 4: Ενεργήστε:

Με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/32 επιτάσσει την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που είναι:

Εξάλειψη, πρόληψη και προστασία

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Κατάρτιση

Βήμα 5: Παρακολουθήστε και αναλύστε

Για να διασφαλιστεί ότι τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνετε είναι αποτελεσματικά για την προστασία από τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία επιτάσσει την εφαρμογή διαδικασιών αναφοράς και παρακολούθησης:

Αναφορά

Απόκριση και παρακολούθηση

Όλοι οι παρεχόμενοι εξωτερικοί σύνδεσμοι οδηγούν εκτός του παρόντα δικτυακού τόπου. Η B. Braun δεν είναι κάτοχος ούτε έχει τον έλεγχο του περιεχομένου ή του δικτυακού τόπου που πρόκειται να ανοίξετε.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.