Home   |  Στοιχεία επικοινωνίας   |  Τοποθεσίες
Safe Infusion Therapy (EL)
 

Οικονομικές συνέπειες

* ΑΜΕΘ: Αναπνευστική μονάδα ενδιάμεσης θεραπείας

Οικονομικές συνέπειες
Επίδραση των νοσοκομειακών λοιμώξεων
Οι Uslusoy et al. 17 εκτίμησαν ότι συμβαίνουν πάνω από δύο εκατομμύρια περιστατικά νοσοκομειακών λοιμώξεων κάθε έτος (5,7 λοιμώξεις ανά 100 νοσηλείες) με μέσο κόστος 13.973 $. Αναφέρουν μάλιστα ότι στην περίπτωση του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (MRSA) αυτό το κόστος μπορεί να φτάσει έως 35.367 €.

Νοσοκομειακές λοιμώξεις εμφανίζονται σε πάνω από δύο εκατομμύρια νοσηλείες κάθε χρόνο.25 Το οικονομικό κόστος των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι σημαντικό.26, 16 Τη μεγαλύτερη συμβολή στο κόστος έχει η αυξημένη διάρκεια νοσηλείας για μολυνθέντες ασθενείς. 6, 27, 13 Επιπρόσθετα, η αυξημένη νοσηρότητα και το αυξημένο συνολικό κόστος ανά ασθενή που επιβίωσε είναι περίπου 40.000 $. 27, 28

Στη μελέτη τους για την αξιολόγηση της έκβασης των λοιμώξεων που σχετίζονται με ενδοφλέβιο καθετήρα σε ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, οι Rello et al.29 βρήκαν ότι μεταξύ αυτών που επιβίωσαν, η διάρκεια νοσηλείας αυξήθηκε κατά 19,6 ημέρες. Αυτό δημιούργησε πρόσθετο κόστος 3.124 € ανά επεισόδιο λοίμωξης που σχετίζεται με τον καθετήρα με βάση μόνο τις πρόσθετες ημέρες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα διάγνωσης και θεραπείας.

Οι Vandijck et al. 30 διερεύνησαν το ημερήσιο κόστος της αντιμικροβιακής θεραπείας σε ασθενείς με αιματογενή λοίμωξη που προέκυψε στη ΜΕΘ. Το μέσο συνολικό ημερήσιο κόστος της αντιμικροβιακής θεραπείας ήταν 114,25 € ανά ασθενή. Καθώς η μέση διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας για μολυνθέντες ασθενείς κυμαίνεται από 7 έως 14 ημέρες, το συνολικό κόστος της αντιμικροβιακής θεραπείας ανά ασθενή κυμαίνεται από 800 € έως 1.200 €. Σε ειδικές περιπτώσεις λοιμώξεων από ανθεκτικά στα κοινά αντιβιοτικά βακτήρια, έχει προσδιοριστεί ένα δυνητικό πρόσθετο κόστος 8.480 $/ασθενή (περίπου 5.000 €).31

Μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση που καλύπτει την περίοδο 1990-2000 υπολόγισε τα ακόλουθα μέσα αποδόσιμα κόστη (κόστη που υπολογίστηκαν με μια ομάδα ασθενών μαρτύρων και περιλαμβάνουν μόνο τις δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από τη νοσοκομειακή λοίμωξη) για το νοσοκομείο λόγω νοσοκομειακών λοιμώξεων (βλ. Εικ. 12):

  • Μέση νοσοκομειακή λοίμωξη, μέσο κόστος = 13.973 $
  • Αιματογενής λοίμωξη, μέσο κόστος = 36.441 $
  • Λοιμώξεις από ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MRSA), μέσο κόστος= 35.367 $
  • Λοίμωξη της χειρουργικής θέσης, μέσο κόστος = 25.546 $
  • Πνευμονία, μέσο κόστος = 9.969 $

Για τις παρακάτω λοιμώξεις, δεν έχουν γίνει μελέτες για τον προσδιορισμό του κόστους που μπορεί να τους αποδοθεί, αλλά το κόστος της θεραπείας είναι γνωστό (βλ. Εικ. 13):

  • Λοίμωξη του ουροποιητικού, μέσο κόστος = 1.008 $
  • Ιός ανεμευλογιάς-ζωστήρα, μέσο κόστος = 27.377 $
  • Φυματίωση, μέσο κόστος = 61.446 $
  • Ιλαρά, μέσο κόστος = 41.087 $

Μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Roberts et al.33 δημιούργησαν ένα οικονομικό μοντέλο με βάση ένα δείγμα ασθενών στο Rush University Hospital που έλεγχε τη βαρύτητα της νόσου και τη μονάδα εντατικής θεραπείας και υπολόγισαν με βάση αυτό το μέσο αποδόσιμο κόστος μιας μέσης νοσοκομειακής λοίμωξης σε 15.275 $.28
Μια άλλη πρόσφατη μελέτη χρησιμοποίησε εθνικά δεδομένα και μια μέθοδο αντιστοίχισης ασθενών-μαρτύρων για τον έλεγχο της ΟΔΚ (ομοιογενούς διαγνωστικής κατηγορίας), του φύλου, της φυλής, της ηλικίας και της συννοσηρότητας και υπολόγισε ότι το μέσο επιπλέον κόστος που μπορεί να αποδοθεί στον εθνικό δείκτη «επιλεγμένη λοίμωξη λόγω ιατρικής περίθαλψης» είναι 38.656 $.29

Το κόστος μιας έξαρσης νοσοκομειακής λοίμωξης μπορεί εύκολα να φτάσει τα εκατομμύρια δολάρια.34

Η παρατεταμένη νοσηλεία δεν αυξάνει μόνο το άμεσο κόστος για τους ασθενείς ή τους πληρωτές, αλλά και το έμμεσο κόστος λόγω της απώλειας εργασίας. Η ανάγκη απομόνωσης και η χρήση πρόσθετων εργαστηριακών και άλλων διαγνωστικών μελετών συμβάλλουν επίσης στο κόστος.

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αυξάνουν την ανισορροπία μεταξύ των πόρων που κατανέμονται στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη, εκτρέποντας τα περιορισμένα κονδύλια στη διαχείριση δυνητικά αποτρέψιμων καταστάσεων.

Την 1η Οκτωβρίου 2008, τα Κέντρα για ασφαλιστικές υπηρεσίες υγείας (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) αποφάσισαν να σταματήσουν να πληρώνουν τα νοσοκομεία για μέρος της περίθαλψης που καθίσταται απαραίτητη λόγω «αποτρέψιμων επιπλοκών» — καταστάσεις που προκύπτουν από ιατρικά λάθη ή ακατάλληλη φροντίδα και που εύλογα αναμένεται ότι μπορούν να αποφευχθούν.35

Κόστος σχετιζόμενο με τον κίνδυνο για το ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης
Ακόμα και μη θανατηφόρα επεισόδια μικροβιολογικής μόλυνσης οδηγούν σε πρόσθετη συμμετοχή για διαγνωστικές (π.χ. αιμοκαλλιέργειες, εργαστηριακή εργασία, ακτινογραφίες) και θεραπευτικές παρεμβάσεις (π.χ. αντιβιοτικά, κατεχολαμίνες), καθώς και αυξημένη διάρκεια νοσηλείας, και μέσο ημερήσιο κόστος 36, 37, 38 της αναμενόμενης κλινικής θεραπείας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός τέτοιου υπολογισμού για επιλεγμένα παραδείγματα επιπλοκών.

Οι ασθενείς με βαριές λοιμώξεις και σήψη γενικά υποβάλλονται σε θεραπεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), όπου μπορεί να παρέχεται στενή επιτήρηση και θεραπεία εντατικής μονάδας από μια ειδικευμένη ομάδα με επαρκή εξοπλισμό. Το κόστος του προσωπικού αντιπροσωπεύει από 40% έως > 60% του συνολικού προϋπολογισμού της ΜΕΘ. Λόγω του υψηλού ποσοστού πάγιων δαπανών της θεραπείας στη ΜΕΘ, το συνολικό κόστος της φροντίδας στη ΜΕΘ εξαρτάται κυρίως από τη διάρκεια της παραμονής στη ΜΕΘ (ICU-LOS). Το μέσο συνολικό κόστος ανά ημέρα στη ΜΕΘ υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 1.200 € για χώρες με υψηλά ανεπτυγμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (με βάση διάφορες μελέτες που διεξήχθησαν μεταξύ του 1989 και του 2001 και μετατράπηκαν σε νομισματικές ισοτιμίες του 2003).

Αυτοί οι ασθενείς απαιτούν παρατεταμένη ICU-LOS, που προκαλεί υψηλότερο κόστος θεραπείας σε σύγκριση με άλλους ασθενείς της ΜΕΘ. Οι μελέτες κόστους νόσου στις ΗΠΑ που εστιάζουν στο άμεσο κόστος ανά ασθενή με σήψη έχουν εκτιμήσει το κόστος σε 34.000 €, ενώ ευρωπαϊκές μελέτες εκτίμησαν χαμηλότερο κόστος, που κυμαίνεται από 23.000 € σε 29.000 €. Το άμεσο κόστος, ωστόσο, αποτελεί μόνο το 20 – 30% περίπου του κόστους νόσου της βαριάς σήψης. Το έμμεσο κόστος που συνδέεται με τη βαριά σήψη ευθύνεται για το 70 – 80% του κόστους και προκαλείται κυρίως από την απώλεια παραγωγικότητας λόγω της θνησιμότητας.39

Συμπέρασμα
Η πρόληψη της μόλυνσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των διαλυμάτων έγχυσης και, επομένως, η πρόληψη βαριάς λοίμωξης και σήψης είναι πρώτιστης σημασίας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και μπορεί να οδηγήσει σε απτή οικονομία για τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Στην περίπτωση της βαριάς σήψης, που απαιτεί πλήρη θεραπεία σε ΜΕΘ, ένα νοσοκομείο μπορεί να εξοικονομήσει έως και 56.670 € ανά μεμονωμένη περίπτωση.

Μια σχηματική απεικόνιση των δαπανών που σχετίζονται με νοσοκομειακές λοιμώξεις40
I Ευκαιριακές δαπάνες για τις υπηρεσίες υγείας

Υπηρεσίες νοσοκομείου
- Νοσηλεία (ημέρες νοσηλείας, εξετάσεις, θεραπεία)
- Επισκέψεις εξωτερικών ασθενών (διαβουλεύσεις, εξετάσεις, θεραπεία)

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
- Γενικός ιατρός (διαβουλεύσεις, εξετάσεις, θεραπεία)
- κοινοτική νοσηλευτική και άλλα (νοσηλευτική φροντίδα, εξετάσεις, θεραπεία)

II Ιδιωτικό κόστος για τον ασθενή και τους ανεπίσημους φροντιστές
Ίδιες δαπάνες (μετακίνηση, φάρμακα, διάφορες δαπάνες)
Άλλες συνέπειες (θάνατος, άγχος, πόνος/ενόχληση)
III Άλλο κόστος για την κοινωνία
Απώλεια παραγωγικότητας λόγω νοσηρότητας και δραστηριοτήτων φροντίδας

Βιβλιογραφία:

Με αυτόν τον εξωτερικό σύνδεσμο θα εγκαταλείψετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η B. Braun δεν είναι κάτοχος ούτε έχει τον έλεγχο του περιεχομένου ή του δικτυακού τόπου που πρόκειται να ανοίξετε.

6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA.  2002
13 Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E, Bodey GP.  1993
16 Hall K, Farr B.  2004
17 Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. 2007
25 Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. 1985
26 Guerin K, Wagner J, Rains K, Bessesen M. 2010
27 Pittet D, Tarara D, Wenzel RP.1994
28 Zhan C, Miller MR. 2003
29 Rello J, Ochagavia A, Sabanes E, Roque M, Mariscal D, Reynaga E, Valles J. 2000
30 Vandijck DM, Depaemelaere M, Labeau SO, Depuydt PO, Annemans L, Buyle FM, Oeyen S, Colpaert KE, Peleman RP, Blot DI, Decruyenaere JM.  2008
31 Jang TN, Lee SH, Huang CH, Lee CL, Chen WY. 2009
33 Roberts RR, Scott RD 2nd, Cordell R, Colomon SL, Steele L, Kampe LM, Trick WE, Weinstein RA.  2003
34 Karchmer TB, Durbin LJ, Simonton BM, Farr BM. 2002
35 NCSL (National Conference of State Legislatures) 2008
36 Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM.  2007
37 Bertolini G, Confalonieri M, Rossi, Simini B, Gorini M, Corrado A. 2005
38 Cohen J, Brun-Buisson C, Torres A, Jorgensen J. Scientific Reviews. 2004
39Burchardi H, Schneider H.  2004
40 Plowman RP, Graves N, Robers JA. 1997

Για να διαβάσετε την περίληψη, μεταβείτε στη σελίδα της βιβλιογραφίας.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.