Home   |  Στοιχεία επικοινωνίας   |  Τοποθεσίες
Safe Infusion Therapy (EL)
 

Συνέπειες για την υγεία

Μεταδοτικές νόσοι
Η κύρια ανησυχία σε σχέση με έναν τραυματισμό από βελόνα δεν αφορά στο ίδιο το τραύμα, αλλά στη διαδερμική έκθεση σε αίμα και άλλα σωματικά υγρά ενός ασθενή, που ενδέχεται να φέρουν λοιμώδεις νόσους.14

Ένας τραυματισμός από βελόνα μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση παθογόνων. Τουλάχιστον 20 διαφορετικά παθογόνα που περιλαμβάνουν ιούς, βακτήρια και μύκητες έχουν μεταδοθεί σε εργαζομένους του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με τραυματισμούς από βελόνα, βλ. Πίνακα 1. 1, 4

Η πιθανότητα ανάπτυξης νόσου μετά από τραυματισμό από βελόνα εξαρτάται από διάφορους ανεξάρτητους παράγοντες: τη συγκέντρωση παθογόνων στο αίμα και άλλα σωματικά υγρά, το βάθος του τραύματος, τον όγκο του αίματος, την ποσότητα των παθογόνων που μεταδίδονται και τη φάση λοίμωξης του φορέα παθογόνων.

Ο ρυθμός ορομετατροπής και η διαθεσιμότητα εμβολιασμών ή θεραπείας προφύλαξης μετά την έκθεση (ΠΜΕ) διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο, καθώς οι μολυσμένοι εργαζόμενοι του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ανάπτυξης οξειών και χρόνιων νόσων, ακόμα και την πιθανότητα θανάτου. 15

Λόγω της κλινικής βαρύτητας και των επιπλοκών για την υγεία, οι πιο σοβαρές ασθένειες που σχετίζονται με τους τραυματισμούς από βελόνα είναι τα αιματογενώς μεταδιδόμενα παθογόνα HBV, HCV και HIV (βλ. Πίνακα 2).

Συχνότητα εμφάνισης

Τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία που αφορούν στη συχνότητα εμφάνισης τραυματισμών από βελόνα είναι γενικά ανεπαρκή και περιορισμένα, ιδίως εθνικά και παγκόσμια στοιχεία. Δύο μείζονες παράγοντες είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση.

Καταρχήν, τα δεδομένα δεν είναι εκτενή, λόγω της έλλειψης συστημάτων παρακολούθησης και αναφοράς στις αφορούμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.9
Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την επικρατούσα και εμμένουσα ελλιπή αναφορά της συχνότητας εμφάνισης των συμβάντων, που έχει καταδειχθεί από πολυάριθμες μελέτες.29 Για παράδειγμα, ο Wicker δημοσιέυσε αποτελέσματα που καταδεικνύουν ότι μόνο το 28,7% των εργαζομένων του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που τραυματίστηκαν ανέφεραν τον τραυματισμό από βελόνα, το 50,4% δεν ανέφεραν τον τραυματισμό από βελόνα και το 20,9% τον ανέφεραν μόνο περιστασιακά ή δεν ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο παρακολούθησης.30 Στις ΗΠΑ, μια εκτεταμένη έρευνα κατέγραψε ελλιπή αναφορά κατά 58%.31 Άλλες μελέτες αποκάλυψαν τη βαρύτητα της ελλιπούς αναφοράς τρυπημάτων από βελόνα με εκτιμήσεις πάνω από 90%.32

Μερικές κύριες αιτίες για τη μη αναφορά ήταν ο περιορισμένος χρόνος, η αντίληψη ότι ο διαδερμικός τραυματισμός δεν αντιπροσωπεύει σημαντική έκθεση, η έλλειψη γνώσης για τον μηχανισμό αναφοράς και η ανησυχία για την εμπιστευτικότητα ή τυχόν επαγγελματικές διακρίσεις.33

Εκτιμήσεις από τις ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό υφίσταται 385.000 διαδερμικούς τραυματισμούς ετησίως. 34 Οι Perry και Jagger εκτιμούν τον ετήσιο αριθμό τραυματισμών στις ΗΠΑ σε 500.000, ενώ άλλοι συγγραφείς έχουν εκτιμήσει έως και 756.000 τραυματισμούς ετησίως. 29, 35

Οι διαθέσιμοι αριθμοί για τις ευρωπαϊκές χώρες κατέδειξαν συχνότητες εμφάνισης 100.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 500.000 στη Γερμανία ετησίως. 23, 32, 36

Η συλλογή δεδομένων μέσω του δικτύου EPINet υποδηλώνει ότι, σε ένα μέσο νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι υφίστανται περίπου 30 τραυματισμούς από βελόνα ανά 100 κλίνες ανά έτος. 4


Βιβλιογραφία:


Με αυτόν τον εξωτερικό σύνδεσμο θα εγκαταλείψετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η B. Braun δεν είναι κάτοχος ούτε έχει τον έλεγχο του περιεχομένου ή του δικτυακού τόπου που πρόκειται να ανοίξετε.


1Κέντρα για Έλεγχο Ασθενειών και Πρόληψη 2008
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 1999 
6Sepkowitz KA.  1996
9Rapiti E, Prüss-Üstün A, Hutin Y.  2005
14Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS) 2000.  
15Wilburn S. 
16Langgartner J, Audebert F, Schölmerich J, Glück T. 2002
17WHO. 2008.
18Hepatitis B Foundation.
19Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  2011 
20Moradpour D, Cerny A, Heim MH, Blum HE. 2001
21Shapiro CN.  1995 
22Liaw YF.  2009 
23Hofmann F, Kralj N, Beie M. 2002
24 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2003
25Global surveillance and control of hepatitis C. Report of a WHO Consultation organized in collaboration with the Viral Hepatitis Prevention Board, Antwerp, Belgium. J Viral Hepat 1999;6:35–47 
26World Health Organization (WHO). Hepatitis C. 2003
27Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1998
28 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health Organization (WHO). 2009
29 Perry J, Jagger J.  2003
30Wicker S, Jung J, Allwinn R, Gottschalk R, Rabenau HF. 2008
31 Alvarado F, Panlilio A, Cardo D, NaSH Surveillance Group.1998
32Trim JC, Elliott TSJ.  2003
33Mangione CM, Gerberding JL, Cummings SR. 1991
34Panlilio AL, Orelien JG, Srivastava PU, Jagger J, Cohn RD, Carco DM 2004
35Henry K, Campbell S.  1995 
36 Godfrey K.  2001

Για να διαβάσετε την περίληψη, μεταβείτε στη σελίδα της βιβλιογραφίας.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.